A szőnyeg - Műkincshatározó


 

 

Közzétéve: 2013. június 27.


A szőnyeg - Műkincshatározó

Azonosító 24405688
Cím: A szőnyeg - Műkincshatározó
Művész: Enza Milanesi
Rövid leírás: Art - gyakorlat
Beszerzés ideje: 2013. június 27.
Becslési ár (-tól): 3 500 HUF
Becslési ár (-ig): 4 500 HUF
Méret: 25 x 15 cm
Méret (vastagság): 2 cm
Alcím: Műkincshatározó
Kiadó: Officina ´96 Nova
Sorozat: Műkincshatározó
Kiadás éve: 2003
ISBN 10: 963946418X
ISBN 13: 9789639464186
Oldalszám: 192
   
Kategória: Könyv
   

Át­fo­gó stí­lus­tör­té­ne­ti ka­la­uz je­lent meg a sző­nyeg­ről, immár második kiadásban az Of­fi­ci­na ’96 Ki­adó gon­do­zá­sá­ban. Az En­za Mi­la­ne­si ál­tal írt könyv Je­ney Mar­git for­dí­tá­sá­ban ol­vas­ha­tó. Nem vé­let­le­n, hogy a ke­le­ti sző­nye­gek áll­nak a kö­tet kö­zép­pont­já­ban, hi­szen a no­má­dok lak­ta Ázsia va­rázs­la­tos, szí­nes raj­zo­la­tok­kal min­tá­zott da­ra­bok­kal aján­dé­koz­ta meg a vi­lá­got.

    Az „el­mé­le­ti ala­pok“ be­mu­ta­tá­sa meg­is­mer­te­ti az ol­va­sót a szí­nek je­len­té­sé­vel, a szö­vő­szék, a cso­mó­zás – az­az az elő­ál­lí­tás rej­tel­me­i­vel. Meg­tud­hat­ják, mi a ki­lim, a szu­ma, és vé­gül ko­moly is­me­ret­ter­jesz­tő le­írást kap­nak a min­ták és stí­lu­sok fej­lő­dé­sé­nek tör­té­ne­té­ről, a szim­bó­lu­mok­ról, dí­szí­tő mo­tí­vu­mok­ról. Az ez­után tag­lalt tör­té­ne­ti át­te­kin­tés­ből kiderül, hogy a sző­nye­gek há­rom ka­te­gó­ri­á­ba so­rol­ha­tók: an­tik (a kez­de­tek­től 18960/70-ig), ré­gi (1860/70-től 1920/30-ig) és mo­dern. A tör­té­ne­ti cím­kék mel­lett hasz­nos a négy alap­tí­pus rész­le­tes tag­la­lá­sa is, me­lyek funk­ci­ói sze­rint oszt­ják a sző­nye­get a no­mád, a fa­lu­si, a vá­ro­si és a nagy ma­nu­fak­tú­rák ál­tal elő­ál­lí­tott tí­pu­sok­ra. Ami enn­él is fon­to­sabb, az a ke­le­ti sző­nye­gek vi­lá­gá­nak be­mu­ta­tá­sa a sző­nyeg­ké­szí­tő kör­ze­tek sze­rint. Vi­lá­gos ké­pet kap­hat­unk ar­ról, hogy mi jel­lem­zi Ana­tó­lia, Per­zsia, a Ka­u­ká­zus, In­dia és Kí­na fő sző­nyeg­tí­pu­sa­it.
    A sző­nyeg ma­ga a va­rázs­lat, hiszen mint a szer­ző meg­jegy­zi, a sző­nyeg dí­szí­té­se csu­pán két elem­re épül: a min­tá­ra és a szín­re. Még­is, min­den egyes da­rab stí­lu­sát min­tá­za­tá­nak és szí­né­nek sa­já­tos vi­szo­nya szab­ja meg. Nem is szól­va emel­lett az egyes tér­ség­ekre jel­lem­ző kul­tu­rá­lis ha­gyo­mányok­ról, melyek kü­lö­nös je­len­tés­sel töl­tik fel a raj­zo­la­to­kat. Ezen „egy­sze­rű­nek“ tű­nő dí­szí­tő­esz­kö­zök nem csu­pán hasz­ná­la­ti tár­gya­kat, ha­nem olyam mű­tár­gya­kat ere­de­mé­nyez­nek/tek, me­lye­ket köz­szem­lé­re tesz­nek, hogy bár­ki meg­cso­dál­has­sa azo­kat. E kö­te­tet el­ol­vasva át­fo­gó ké­pet kaphatunk e nem min­den­na­pi mű­tárgy­ról.

Officina ‘96 Kiadó


 

Elérhetőségek

RévArt galéria
1118 Budapest, Torbágy utca 4.
 
Web: www.revart.hu
Email: info@revart.hu
Telefon: +36 30 999 4469
Kérdése van? Keressen Minket az info@revart.hu e-mail címen! Minden jog fenntartva! © 2012 RévArt galéria